Redovisningskonsult 440p


För dig som vill arbeta med redovisning erbjuder vi en tvåårig utbildning till Redovisningskonsult.

Utbildningen ger dig Kvalificerad yrkeshögskoleexamen och möjlighet att arbeta med kvalificerade redovisnings- och skattefrågor på redovisningsbyrå eller på mindre och medelstora företags ekonomiavdelning. Du kan även starta eget företag inom branschen.

Redovisningskonsult

Utbildningens övergripande mål

Du som student ska lära sig arbeta med kvalificerade redovisnings- och skattefrågor. Utbildningen ger kompetens att arbeta på mindre och medelstora företag. I det senare fallet handlar det om arbete på ekonomiavdelning som redovisningsansvarig eller som controller. Att starta eget företag inom branschen är ett annat alternativ.

Stor efterfrågan

Efterfrågan på medarbetare med goda kunskaper i redovisning blir bara större. Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta som redovisningskonsult på en redovisningsbyrå, ett revisionsföretag eller som redovisningsansvarig
på ett företag. Du behöver både teoretiska och praktiska kunskaper och därför tillämpas kunskaperna även genom praktiska övningar i bokföring, bokslut, deklarationer etc.

Under LIA-perioderna får du tillfälle att vara ute på företag och prova dina kunskaper och färdigheter. Vi samarbetar med de stora revisionsbyråerna och har ett stort nätverk av såväl redovisningskonsultföretag som andra företag i Helsingborgsregionen. Självklart följer vi din utveckling under hela utbildningen

" Utbildningen till kvalificerad Redovisningskonsult är en gedigen utbildning som skapar goda kontatker med näringslivet. Utbildningen är väldigt personlig, den skapar tillfällen både för samarbete och kompetensutbyte med kurskamrater och inspirerande föreläsare. Utbildningen är också mycket flexibel vad gäller upplägg för LIA och Competensum visar ständigt öppenhet för nya kurser och inlärningsmöjligheter. En utbildning för framtiden helt enkelt! ”

Eric Thomasson, student Redovisningskonsult

Beskrivning av utbildningen

Utbildningen motsvarar FAR:s och SRF:s teoretiska grundkrav för auktorisation. Framförallt fokuserar utbildningen på extern och intern redovisning samt beskattning, såväl i teori som i praktik. Kurser i dessa ämnen varvas med kurser i bland annat kommunikation, marknadsföring och organisation, kompetenser som är viktiga för helhetssynen inom affärsekonomi.

Redovisningskonsultens uppgift är inte enbart att bokföra och upprätta bokslut och inkomstdeklarationer, en stor del av vardagen är också att analysera och agera som rådgivare åt kunderna. Av den anledningen tränas du som student även i presentationsteknik.

Den första LIA perioden kallar vi för teoretisk tillämpning. Avsikten är att du ska få ta del av en ekonomiavdelnings olika uppgifter och få en helhetsbild av de olika processerna som ingår i de administrativa systemen. De påföljande två LIA-perioderna är mer av praktisk beskaffenhet och sker på en redovisningsbyrå eller på ett företags ekonomiavdelning.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Redovisningskonsult

Urvalsgrunder

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet beviljade platser för utbildningen görs ett urval baserat på följande:

Betyg - Maximalt 20 poäng
Minst godkänt betyg i kärnämnena svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. För Betyget G (betyg E och D) i ett ämne sätts poäng med 3, VG (betyg C och D) 4 poäng och MVG (betyg A) 5 poäng.

Särskilt prov - Maximalt 150 poäng
I urvalsprocessen ingår särskilt prov som delmoment.
Alla sökande kallas till informationsmöte och de sökande träffar utbildningsledaren. Vid detta tillfälle mäts den sökandes muntliga och skriftliga kompetens, maximalt 90 poäng. Dessutom genomförs ett test inom området redovisning och personal för att mäta den sökandes förkunskaper, maximalt 60 poäng.

Tidigare utbildning - Maximalt 35 poäng
Relevanta gymnasiekurser för utbildningen, såsom företagsekonomi och småföretagande, marknadsföring etc. Ett relevant ämne ger 5 poäng. Maximalt tre relevanta kurser ger maxpoäng 15.
Om den sökande dessutom har godkänt i relevant högskolekurs motsvarande minst 30 högskolepoäng ges ytterligare 20 poäng.

Yrkeserfarenhet - Maximalt 30 poäng
6- 12 månaders relevant arbete 10 poäng
12- 24 månaders relevant arbete 20 poäng
> 24 månaders relevant arbete 30 poäng
 

Hanna Kemp


Andreas Månefrost
Utbildningsledare
Redovisningskonult

070-226 76 28

andreas.manefrost@competensum.se

I utbildningen ingår följande kurser, totalt 435 YH-poäng

• Engelska redovisningskonsulter 10p
• Associationsrätt och tillämpning av bokföringslagen 25p
• Beskattningsrätt 50p
• Ekonomistyrning 25p
• Företagsbedömning 25p
• Juridisk översiktskurs för redovisningskonsulter 25p
• Kommunikation 10p
• Marknadsföring o organisation 25p
• Personal och lön 15p
• Praktisk redovisning,  examensarbete 15p
• Redovisning 75p
• Redovisningssystem samt Officepaketet 25p
• Teoretisk tillämpning, LIA 15p

• Praktisk tillämpning 1, LIA 35p
• Praktisk tillämpning 2, LIA 60p
 


Fakta

Längd: 87 veckor, varav LIA: 22 veckor.
Sista ansökningsdag: Skicka ansökan före den 15 maj, därefter löpande antagning.
Utbildningsort: Helsingborg
Utbildningsstart: September
Examen: Kvalificerad yrkeshögskoleexamen


Särskilda förkunskapskrav

Erfarenhet från arbetslivet i bokföring och redovisning (minst 12 månader sammanlag heltid) eller enligt gamla betygssystemet minst Godkänt i FEK B på gymnasienivå eller enligt nya betygssystemet minst betyget E i FEK1.

Dessutom: Enligt gamla betygssystemet minst Godkänt i Svenska A, Samhällskunskap A, Engelska A och Matematik A. Enligt nya betygssystemet minst betyget E i Svenska 1, Samhällskunskap 1a1 och 1a2 eller 1b, Engelska 5, Matematik 1a, 1b eller 1c.