Motivationsfrämjande Ledarskap

Forskningen talar sitt tydliga språk, om vi inte lyckas skapa förutsättningar för hög inre motivation hos våra medarbetare kommer vi att ha mycket svårt att nå våra mål vad gäller produktivitet och effektivitet. En mängd studier visar att graden av motivation är starkt kopplad till parametrar som sjuktal, personalomsättning, kreativitet, trivsel, kundnöjdhet och vinst.
 
CAR-MA
För att maximera utfallet av våra insatser när det gäller motivation använder vi ett forskningsbaserat analysverktyg som mäter graden av motivation i en arbetsgrupp eller hos enskilda individer. Det man mäter är graden av tillfredsställelse av det tre psykologiska behoven Kompetens, Autonomi och Samhörighet. Dessa tre behov är helt avgörande för att medarbetarna ska känna inre motivation.
 
CAR-Q
När vi vill sätta fingret på hur väl ledarskapet stödjer tillfredsställelsen av dessa tre behov använder vi CAR-Q. Här slår vi samman gruppens resultat och får därigenom en tydlig indikation på vad ledaren behöver göra för att ytterligare höja engagemanget och motivationen i gruppen.
 
Verktyget identifierar specifika beteenden och tydliggör vad som fungerar bra och vad ledaren skulle vinna på att arbeta med.
 
Utifrån vad som visar sig i analysen sätter vi samman ett utvecklingsprogram med målet att det ska leda till nya insikter och nya beteenden, allt för att öka förutsättningarna för hög motivation och brinnande engagemang.

Läs mer om CAR-Q. 

Effektiva Team

Att leda på individnivå är en sak, att vara en god teamledare kräver ofta en annan typ av ledarskap. Som ledare behöver du ha flexibiliteten att växla mellan att leda individ och att leda team och förstå skillnaden däremellan.

IPO modellen (Input-Processes-Output) skapar en mycket tydlig struktur för effektivt teamarbete och teamledarskap. I modellen finns ett antal olika processer som vi tittar närmare på och utvecklar

TPI
I analysen använder vi TPI (TeamProInventory) som specifikt analyserar beteendeprocesser och hur väl teamets medlemmar tycker att dessa processer fungerar. Det ger en tydlig indikation på vad teamet skulle behöva lägga fokus på för att öka sin effektivitet. Att på ett strukturerat sätt arbeta med delar av processerna kan i vissa fall öka effektiviteten med 20-25%!

Beroende på var behovet för att effektivisera teamarbetet finns sätter vi samman ett utvecklingsprogram med syfte att leda till bättre samarbete och högre effektivitet i teamet.

Läs mer om TPI.

Feedbackkultur

Feedback går som en röd tråd genom alla våra utvecklingsinsatser och handlar om att bygga en utvecklande feedbackkultur.

Både när det gäller motivation och effektivitet i team har forskningen visat att feedback har en mycket positiv inverkan.
 
Feedbackkompetens handlar inte bara om att ge feedback utan lika mycket om att också  ta emot feedback på ett sätt som blir utvecklande och att ta ansvar för sin egen utveckling och be om feedback.

En organisation, ett team, en arbetsgrupp, en ledare eller en individ har allt att vinna på att ägna tid till feedback. I en nyligen genomförd forskningsstudie av Simon Elvnäs, industridoktorand vid KTH i Stockholm, visade det sig att chefer bedömde att de gav feedback/coachade sina medarbetare upp till 40% av arbetstiden. Verkligheten visade att de inte gör det de ska (d v s det som ger effekt), det de vill och inte heller det de tror att de gör - endast 0-2% av arbetstiden ägnades till att ge feedback och coacha medarbetarna.

Kanske kan skillnaden mellan egen bedömning och verkligheten bero på att vi alla vet hur viktigt det är, men att vi inte har kunskapen och verktygen för att verkligen göra det?

När vi stödjer organisationer och grupper i att bygga en utvecklande feedbackkultur lägger vi stor vikt vid att skapa medvetenhet och bygga tillit. Deltagarna får konkreta verktyg att använda på en gång, teoriunderbyggnad för att skapa förståelse blandat med många roliga, energigivande och lärande övningar.

Carina Gustafsson


Carina Gustafsson
Affärsområdeschef Ledarskap
 
070-644 22 91
carina.gustafsson@competensum.se